مراحل كونگ فو توآ از شال بند سفید تا شال بند قرمز


-
شال بند سفید به شال بند سبز: شامل 17909 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی است كه بعد از پایان هر خط از 7 خط شال بند سفید به شال بند سبز، خطی بر روی سینه نصب می شود-در این مرحله هفت نفر مبارز گرد اوتایمی (دایره سرخ) پایداری جسم و فكر مدعی شال بند سبز را از نظر مبارزه ارزیابی می نمایند.
-
شال بند سبز به شال بند قهوه ای: دارای 11 خط و هر خط، به عنوان تعبیر علمی و تكنیكی: 4 خط شال بند سبز به شال بند قهوه ای با 52091 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی و خاصیت های موجی به اسرار هندسی است كه در این مرحله مبارز گرد اوتایمی (دایره سرخ) در برابر وی ایستادگی نموده و پایداری فكر و جسم وی را ارزیابی می نمایند (مر حله لیسانس دانشكده توآ).
-
شال بندقهوه ای به شال بند مشكی: ورود به دنیای اسرار آمیز نیرو های فیزیكی و فیزیو لوژی بدن انسان: همراه در این مرحله باید 3000 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی را متكی بر استدلال علوم (ریاضیات-شیمی-فیزیك) به عنوان تز مربی برابر فرمول فوق ارائه نمائید (فوق لیسانس).درجه شالبند مشكی
-
شال بند مشكی به شال بند قرمز تحقیقات دقیق و ارائه تز بر هفت جای گاه كونگ فو (تو‏آ) است.درجه ی دكترا: بنیان گذاران در سطح هر كشور لقب پروفسور را می گیرند. راهبر معبد انشاء بنیان گذار شهر توآ براساس دانشكده انشاء تن و روان.

مراحل كونگ فو توآ:
 • شالبند سفید: اولین شال كونگ فو توآ شال سفید به نشانه آمادگی و ورود به معبد انشا برای خود سازی
 • خط یك (آناتوآ):
به معنای شاهین نمای ترازوی جهان از تن و روان و گوهر بود كه انسان و كشف سلسله زمان و نفوذ دانایان و آگاهی به آزادی انسان است كه تا به امروز نرفته است. آناتوآ با 515 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی و خاصیت های موجی بر اسرار هندسی و خلاف حركت بدنی در مسیر عالم ذرات است.
 • خط دو (آتادو):
به معنای اسرار خلفت و یا هستی و نبرد با تركیب نیستی است.
آتادو با 317 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی و خاصیت های خلاف موجی به منظور برگردان عالم ذرات و اندیشه حیات است.
 • خط سه (سوتو):
به معنای مرز دانایی و خرج از دایره خام عقلی و انهدام ترس از زندگی به معنای تو و من و و طبیعت مربوط به من و توست
 • شالبند سبز: دومین شال كونگ فو توآ شال شبز یا روئیدن در فضای فیزیكی
 • خط چهار (سامسامائه):
به معنای آدمی چیست؟ انسان چیست؟ و از چیست؟ تولد آغاز و آغاز تولد او هستی است یا نیستی و یا هستی و نیستی او یكی است گرد بدن انسان به چیست؟
سام سامائه اوج قدرت فیزیكی تن در محور هندسی با 5011 تكنیك و تركیب و عكس العمل سازی با رسیدگی تن و روان می باشد.
 • خط پنج (مایانا):
به معنای انهدام اختلالات و نابود كردن ناهنجاری ها و مبارزه انسان در مرز آشكار و پنهان به درك اندیشه هاست.
 • شالبند قهوه ای: سومین شال كونگ فو توآ شال قهوه ای یعنی سوختن در ورا نیروهای فیزیكی و رویارویی در میدان های مبارزه
 • خط شش (كوانه و وست مایانه):
به معنای صفوف نامنساب انسانی، ناهنجاری های روانی عدم آشنایی بر پزشكی و ترسان از ورود به جهان تفكر آمیز و فلسفه گرایی و مجبور كردن انسان به درك آشكار عالم پنهانی كه این نیرو متكی بر هدف مایگاه توآ سروده دانایی است.
 • خط هفت (وای ما باتو یا پنجه مرگ):
این معنا در كونگ فو توآ از هفت مایگاه نیایش به سازندگان اندیشه و داوری انسان ها به شناخت و بررسی ها و ایجاد انسان به بینش ها و دانش ها و تركیب هاست. با 3301 تكنیك، تركیب و عكس العمل سازی.
 • شالبند مشكی: چهارمین شال كونگ فو توآ شال مشكی یعنی عبور از مرز تاریكی ها و ابداع و تكامل تكنیك های كونگ فو


www.m-o-mrazmi.mihanblog.com